agenda
 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  Meivakantie

 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  Meivakantie


medezeggenschapsraad

MR Het Mozaïek

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De samenstelling van de MR bestaat op het Mozaïek uit ouders en personeelsleden. De verdeling tussen personeel en ouders in de MR is gelijk, het gaat om 3 ouders en 3 personeelsleden. De zittingsduur van de leden is 3 schooljaren. Normaliter zijn tijdens een vergadering de leden van de MR en een directielid aanwezig.

De taken van de MR zijn als volgt kort samen te vatten:

 1. Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school
 2. Het bespreken van aangelegenheden die de school betreffen
 3. Het bespreken van de algemene gang van zaken in de school

De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. De MR heeft een aantal rechten: Adviesrecht, Instemmingsrecht, Informatierecht en Initiatiefrecht.

 • Adviesrecht: de directie moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden.
 • Instemmingsrecht: de directie kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.
 • Informatierecht: de MR ontvangt van de directie, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
 • Initiatiefrecht: de MR kan zaken bespreken en voorstellen doen die de directie niet zonder argumentatie naast zich neer mag leggen.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken worden in de MR en waar men instemmingsrecht over heft zijn:

 • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 • vaststelling van de onderwijstijd
 • vaststelling van de schoolgids
 • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
 • vaststellen van het schoolplan en zorgplan

Het adviesrecht komt naar voren bij zaken als:

 • de verkeersveiligheid rond de school
 • de invulling van het schoolreisje
 • de hoeveelheid huiswerk
 • omgaan met pestgedrag (pestprotocol)

De MR komt gemiddeld zes keer per schooljaar bij elkaar, van een vergadering worden notulen gemaakt. De MR zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Indien nodig zal de MR ook tussentijds zijn achterban informeren.Houd hiervoor de site en de nieuwsbrief in de gaten. Op deze manier kunnen alle leerlingen, ouders, en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt. In feite kan de MR dus zorgen voor een grotere openheid binnen de school.

De GMR is de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad voor bovenschoolse zaken (SCOPE). Vanuit het Mozaïek zijn 1 ouders (tevens MR-lid) en 1 leerkracht hierin vertegenwoordigd.

Voelt u zich vrij m per email contact op te nemen met de MR in geval van vragen/voorstellen, mrhetmozaiek@youscope.nl.

 

MR jaarverslag Mozaiek 2015-2016

MR jaarverslag Mozaiek 2016-2017 2.0

Het Mozaiek
Vroonhoevelaan 10-12
2408 ST Alphen a/d Rijn
T 0172 - 497704
hetmozaiek@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders