agenda

Er zijn geen naderende evenementen.


groep 1 en 2

Het onderwijs aan de groepen 1/2

Op Het Mozaïek zitten kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar in één groep. Het onderwijs aan kleuters is vooral gericht op spelend en ontdekkend leren. In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan en het werken in de groep. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. We stimuleren kinderen ook zelfstandig te worden. Denk hierbij aan zelfstandig de jas aandoen, omkleden, naar het toilet gaan, enz.
In groep 2 wordt meer nadruk gelegd op het verkrijgen van basisvaardigheden die nodig zijn om naar groep 3 te kunnen gaan. Door een groot aantal kinderen wordt een begin gemaakt met het leren lezen en rekenen. Er wordt in de groep 1/2 veel aandacht besteed aan de taalvorming, omdat dit de basis is voor veel andere vaardigheden. De leerkracht begeleidt de kinderen in het omgaan
met elkaar en biedt materialen en activiteiten aan die hen verder helpen in hun leer- en ontwikkelingsproces. Ze observeert en -registreert hoe ver een kind is in de ontwikkeling door middel van het observatiesysteem ‘BOSOS’. Er wordt gekeken naar de volgende ontwikkelingsgebieden:
•  Sociaal emotionele ontwikkeling
•  Spelontwikkeling
•  Motorische ontwikkeling
•  Zintuiglijke ontwikkeling
•  Taalontwikkeling
•  Beginnende geletterdheid
•  Beginnende gecijferdheid
Naast de BOSOS-registratie zijn er CITO toetsen in groep 2 op het gebied van taal en rekenen.
Deze geven ons ook de mogelijkheid om, bij eventuele twijfel, na te gaan of kinderen er aan toe zijn om met het aanvankelijk lees-, schrijf- en rekenonderwijs in groep 3 te starten.

Thematisch werken
Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit thema’s. We kiezen hierbij thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen.
Er wordt aandacht geschonken aan de seizoenen en feesten/vieringen in het jaar. Hiernaast is er elk jaar ook ruimte voor een aantal andere thema’s. We werken ongeveer 3 a 4 weken met één thema.

Activiteiten die dagelijks gedaan worden:
• 10-minuten inloop, vanaf 08.20 uur tot uiterlijk 08.30 uur.
Er wordt van de ouder verwacht dat deze op het laatstgenoemde tijdstip het klaslokaal verlaten heeft.
• Dagopening in de kring. Er wordt besproken welke dag het is, wat voor weer het is, en wat we die dag gaan doen met behulp van dagritmekaarten.
• Taal- of rekenactiviteit in de kring. Een kringgesprek of activiteiten rondom een prentenboek.
• Werkles. De kinderen werken aan door de leerkracht gekozen opdrachten. Daarnaast is er de mogelijkheid om verschillende activiteiten te kiezen. We hebben een ruim aanbod aan ontwikkelingsmaterialen.
• Ook wordt er veel gespeeld en gewerkt in diverse hoeken in de gang en het lokaal en met het touchscreen.
• Buiten spelen.

Activiteiten die niet dagelijks, maar wel met regelmaat gedaan worden:
• Twee keer per week wordt er een Bijbelverhaal verteld tijdens de ochtendkring.
• Twee keer per week is er klim- en klautergym.
• Werken met de iPad.
• Op woensdagochtend hanteren we de zogenaamde “woensdagklok”. Per keer staat er een andere activiteit centraal. De voor-komende activiteiten zijn: voorlezen, gezelschapsspelletjes, poppenkast, eigen speelgoed. De “klok” hangt bij het lokaal.
Per week wordt aangegeven wat er aan de beurt is. De eerste twee activiteiten doen we met behulp van ouders. U kunt
zich hiervoor door middel van een intekenlijst aanmelden


laatste nieuws
Het Mozaiek
Vroonhoevelaan 10-12
2408 ST Alphen a/d Rijn
T 0172 - 497704
hetmozaiek@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders